Σε αγροκτήματα με κλήση μεγαλύτερη από 15% οι περιορισμοί σε όργωμα.

Στις απαιτήσεις αιρεσιμότητας δηλαδή τις υποχρεώσεις αγροτών για τη λήψη όλων των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, υπάρχει και ένας όρος που θέτει προϋποθέσεις για την όργωση του χωραφιού.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα γίνεται κουβέντα για το αν επιτρέπεται και πού η άροση ενώ κυκλοφορούν διάφορες φήμες για απαγορεύσεις. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι απαγορεύσεις στα οργώματα από 1η Νοεμβρίου 2023 έως 15 Μαρτίου 2024  ισχύουν μόνο για αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 15%. Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με:

α. κλίση μεγαλύτερη από 6% και έως 12% να οργώνουν τα αγροτεμάχια κατά τις ισοϋψείς
ή διαγώνια.

β. κλίση μεγαλύτερη από 12% να αφήνουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων σε απόσταση
40 μέτρων μεταξύ τους. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται συλλογικά, φτάνει τα αγροτεμάχια να εφάπτονται. Μπορούν δε να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ήδη υπάρχουσες αναβαθμίδες, αναχώματα και νησίδες φυσικής βλάστησης/άγριας ζωής.

γ. κλίση μεγαλύτερη του 15% απαγορεύεται
η άροση από τη 01/11 εκάστου έτους έως
και τις 15/03 του επόμενου έτους.

Απαγορεύσεις:

 1. Απαγορεύεται η καταστροφή των ξερολιθιών, αναχωμάτων και των φυσικών πρανών στα όρια των αγροτεμαχίων
 1. Η άρδευση δεν πρέπει να γίνεται µε τη μέθοδο της κατάκλυσης.

Εξαιρούνται: Τα αγροτεμάχια με αναβαθμίδες καθώς δεν διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης.

Αναλυτικά το πλαίσιο των κανόνων:

∆ιατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων

Απαιτήσεις: Οι γεωργοί που διαχειρίζονται µόνιµους βοσκοτόπους, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου να διατηρείται η αναλογία των εκτάσεων των βοσκοτόπων προς τις συνολικές γεωργικές εκτάσεις της χώρας.

Η αναλογία εκτάσεων βοσκοτόπων προς γεωργικές εκτάσεις δεν πρέπει να µειωθεί περισσότερο από 5% σε εθνικό επίπεδο σε σχέση µε την αναλογία του 2018. Αν ξεπεραστεί το όριο αυτό, οι γεωργοί που έχουν µετατρέψει βοσκοτόπους σε άλλες γεωργικές χρήσεις υποχρεούνται να µετατρέψουν εκ νέου τις εκτάσεις σε βοσκότοπο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προληπτικά προειδοποιεί τους γεωργούς που διαχειρίζονται βοσκοτόπους όταν η αναλογία µειωθεί κατά 4%, ενώ οι γεωργοί που έχουν µετατρέψει βοσκοτόπους σε άλλες γεωργικές χρήσεις ειδοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επαναφέρουν τις εκτάσεις τους σε βοσκοτόπους, και να δηλωθούν ως τέτοιες στην επόµενη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), όταν η αναλογία µειωθεί άνω του 4,5%.

Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων

Απαιτήσεις: Οι γεωργοί που κατέχουν και καλλιεργούν παρόχθιους αγρούς οφείλουν να διατηρούν ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους ενός (1) µέτρου, το οποίο περιλαµβάνεται στην υποχρέωση της δηµιουργίας ζωνών ανάσχεσης πλάτους τριών (3) µέτρων χωρίς χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πρότυπο Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης «∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορευµάτων» (δηλαδή ένα (1) µέτρο ακαλλιέργητο περιθώριο και δυο (2) µέτρα καλλιέργεια χωρίς προσθήκη λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Απαγορεύσεις: 1. Σε όλους τους Υγροτόπους της χώρας: i. Απαγορεύεται η καλλιέργεια στις όχθες των υδάτινων όγκων των υγροτόπων, σύµφωνα µε την ανωτέρω υποχρέωση, καθώς και στα εδάφη που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση των υδάτων σε υδάτινους αποδέκτες, κυρίως λίµνες, σε περιπτώσεις παρατεταµένης ανοµβρίας. ii. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση της παρόχθιας φυσικής βλάστησης.

 1. Επιπλέον στους Μικρούς Νησιωτικούς Υγροτόπους του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αριθ. 229/19.06.2012 «Έγκριση καταλόγου µικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισµός όρων και περιορισµών για την προστασία και ανάδειξη των µικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαµβάνονται σε αυτόν»: i. Απαγορεύονται οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγροτόπων, στο πλαίσιο εφαρµογής εγκεκριµένων διαχειριστικών σχεδίων. Οι υφιστάµενες καλλιεργούµενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους. ii. Απαγορεύονται οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα, οι επιχωµατώσεις, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, η επέκταση των καλλιεργειών, η βόσκηση, εκτός αν από ειδική µελέτη προκύπτει ότι σχετίζεται µε τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου. iii. Απαγορεύονται οι παρεµβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο και προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συµπεριλαµβανοµένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου.
 2. Σε υγρότοπους που βρίσκονται σε περιοχές NATURA 2000 επιπλέον του σηµείου 1, εφαρµόζονται οι όροι που θα περιγράφονται στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, όταν αυτά εκπονηθούν και θεσµοθετηθούν καθώς και τυχόν υποχρεωτικές δεσµεύσεις που θα περιλαµβάνονται στα Θεµατικά Σχέδια ∆ιαχείρισης για τον τοµέα της γεωργίας τα οποία εκπονούνται στο πλαίσιο του υποµέτρου 7.1 του ΠΑΑ 2014-2022.
 3. Στους τυρφώνες η εφαρµογή απαιτήσεων θα ξεκινήσει από το έτος 2025, οπότε αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των οριοθετηµένων περιοχών των τυρφώνων της χώρας στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (Σ.Α.Α.) – Land Parcel Identification System (L.P.I.S.) του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έκδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών για την προστασία της οργανικής ουσίας των τυρφώνων.

Απαγόρευση της καύσης υπολειµµάτων καλλιεργειών

Απαιτήσεις: Η διαχείριση των υπολειµµάτων των αρόσιµων καλλιεργειών, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, γίνεται µε την εφαρµογή µιας ή περισσότερων από τις παρακάτω πρακτικές:

 •  Ενσωµάτωση στο έδαφος
 •  Βόσκηση
 •  ∆ιατήρηση των υπολειµµάτων στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειµώνα και ενσωµάτωσή τους την επόµενη καλλιεργητική περίοδο.

Απαγορεύσεις: Η καύση της καλαµιάς απαγορεύεται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία ο γεωργός προβαίνει σε καύση της για λόγους φυτοπροστασίας µε άδεια από την αρµόδια ∆ΑΟΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι λόγοι φυτοπροστασίας προσδιορίζονται στη έγγραφη άδεια της ∆ΑΟΚ, και λογίζονται ως εξαιρετική περίπτωση. Στη παραπάνω εξαίρεση δεν συµπεριλαµβάνονται οι περιοχές του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA) όπου σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαµιάς.
∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορευµάτων

Σκοπός είναι η προστασία εν γένει των επιφανειακών υδάτινων όγκων από τη ρύπανση που προέρχεται από λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα µέσω της επιφανειακής απορροής.

Απαιτήσεις: Σε αγροτεµάχια που γειτνιάζουν µε υδάτινα σώµατα, οι γεωργοί οφείλουν να διατηρούν ζώνη ανάσχεσης, στην οποία δεν χρησιµοποιούνται λιπάσµατα, κοπριά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το ελάχιστο πλάτος της ζώνης ανάσχεσης είναι 3 µέτρα.

Απαγορεύσεις: Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρµόζουν λιπάσµατα, οργανικά και ανόργανα, καθώς και φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε µια ζώνη τουλάχιστον τριών (3) µέτρων πέρα της όχθης υδάτινων όγκων των υγροτόπων, ποταµών, υδατορευµάτων, λιµνών, διωρύγων, τάφρων και καναλιών άρδευσης ή στράγγισης. Σε αγροτεµάχια µε κλίση εδάφους µεγαλύτερη του 8%, οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρµόζουν λιπάσµατα σε µια, ανάλογη µε την παραπάνω, ζώνη ελάχιστου πλάτους έξι (6) µέτρων.

∆ιαχείριση της κατεργασίας του εδάφους

Απαιτήσεις: Σε αγροτεµάχια αρόσιµων καλλιεργειών µε:

α. κλίση µεγαλύτερη από 6% και έως 12% να οργώνουν τα αγροτεµάχια κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια.

β. κλίση µεγαλύτερη από 12% να αφήνουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες ανάσχεσης πλάτους 5 µέτρων σε απόσταση 40 µέτρων µεταξύ τους.
Οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να εφαρµόζονται συλλογικά, φτάνει τα αγροτεµάχια να εφάπτονται. Μπορούν δε να καλύπτονται εν όλω ή εν µέρει από ήδη υπάρχουσες αναβαθµίδες, αναχώµατα και νησίδες φυσικής βλάστησης/άγριας ζωής. γ. κλίση µεγαλύτερη του 15% απαγορεύεται η άροση από τη 01/11 εκάστου έτους έως και τις 15/03 του επόµενου έτους.

Απαγορεύσεις:

 1. Απαγορεύεται η καταστροφή των ξερολιθιών, αναχωµάτων και των φυσικών πρανών στα όρια των αγροτεµαχίων
 2. Η άρδευση δεν πρέπει να γίνεται µε τη µέθοδο της κατάκλυσης.

Εξαιρούνται: Τα αγροτεµάχια µε αναβαθµίδες καθώς δεν διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης.

Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους

Απαιτήσεις: Ύπαρξη φυτικής κάλυψης κατ’ ελάχιστο την περίοδο από τις 15/11 εκάστους έτους έως και τις 05/03 του επόµενου έτους:

α. στα αγροτεµάχια µε αρόσιµες καλλιέργειες,

β. στα αγροτεµάχια µονίµων καλλιεργειών µε κλίση πάνω από 10%. Ωστόσο, εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιµασία του εδάφους για την επόµενη εαρινή καλλιέργεια, ο παραγωγός δύναται να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λήξη του ως άνω διαστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη ότι το χρονικό διάστηµα έως την εαρινή σπορά δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδοµάδες. Η κάλυψη του εδάφους µπορεί να γίνεται µε συγκαλλιέργεια (για τις µόνιµες καλλιέργειες), φυτικά υπολείµµατα ή/και µε αυτοφυή βλάστηση ή/και µε την εφαρµογή άλλης πρακτικής ισοδυνάµου αποτελέσµατος, δηλαδή προστασίας του εδάφους κατά την προαναφερθείσα ευαίσθητη περίοδο και µη εφαρµογή ζιζανιοκτονίας.

Απαγορεύσεις:  Κατά την προαναφερθείσα ευαίσθητη περίοδο δεν επιτρέπεται η εφαρµογή ζιζανιοκτονίας.

Αµειψισπορά σε αρόσιµη γη

Στις εκµεταλλεύσεις µε εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω των 10 εκταρίων, εφαρµόζεται αµειψισπορά της κύριας καλλιέργειας ετησίως.

α. Ο γεωργός πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στο 1/3 της έκτασης που καλύπτεται µε αροτραίες καλλιέργειες τη διαδοχή καλλιεργειών διαφορετικών βοτανικών γενών ώστε εντός τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων κάθε αγροτεµάχιο µε αροτραία καλλιέργεια να έχει καλλιεργηθεί µε τουλάχιστον δυο (2) κύριες καλλιέργειες διαφορετικών βοτανικών γενών π.χ. βαµβάκι, αραβόσιτος, σιτάρι, κ.α. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αγροτεµάχια µε πολυετείς καλλιέργειες ή αγρωστώδη και άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και η γη υπό αγρανάπαυση

Προσοχή: Υποοµάδες της ίδιας οµάδας καλλιέργειας δεν νοούνται ως διαφορετική οµάδα καλλιέργειας

β. Εναλλακτικά: σε περίπτωση που κάποιο αγροτεµάχιο σπαρθεί µε χειµερινή επίσπορη καλλιέργεια διαφορετικού γένους από την κύρια καλλιέργεια, ανελλιπώς για τρεις καλλιεργητικές περιόδους, η οποία παραµένει από 15/11 εκάστου έτους µέχρι τις 5/3 του επόµενου έτους ή µέχρι τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν τη σπορά της εαρινής καλλιέργειας (όπως αναφέρεται στο ii), το χρονικό διάστηµα µε υποχρεωτική αλλαγή της κύριας καλλιέργειας παρατείνεται κατά µια καλλιεργητική περίοδο (4 αντί 3)
Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αµειψισποράς συνδέεται µε το αγροτεµάχιο, ακόµα και αν αυτό δηλώνεται στην ΕΑΕ διαφορετικών δικαιούχων από έτος σε έτος
Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις

1. Εκµεταλλεύσεις µε συνολική έκταση αρόσιµων µικρότερη ή ίση των 10 εκταρίων

2. Όταν η αρόσιµη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας π.χ ρύζι.3. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης:i. χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών (κοφτολίβαδα και λόλιουµ),ii. καλλιεργείται µε καλλιέργειες ψυχανθών: µηδική, τριφύλλια, φασόλια, ρεβύθια, µαυροµάτικα, λωτός, κουκιά, φακές, λούπινα, µπιζέλια ή πίσσα, βίκος, ρόβη, λαθούρια. Ως κύρια καλλιέργεια ψυχανθών µπορούν να θεωρηθούν οι καλλιέργειες ζωοτροφών (κωδικός 8) εφ’ όσον αποτελούνται από κάποιο από τα προαναφερθέντα ψυχανθή, καθώς και τα οσπριοειδή (κωδικός 11),iii. χρησιµοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση, iv. αποτελεί συνδυασµό των ανωτέρω χρήσεων.4. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γεωργικής έκτασης:i. αποτελεί µόνιµο βοσκότοπο,ii. χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών (κοφτολίβαδα και λόλιουµ),iii. καλλιεργείται µε καλλιέργειες κάτω από νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας,
iv. αποτελεί συνδυασµό των ανωτέρω χρήσεων.5.Οι εκτάσεις των αγροτεµαχίων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικές σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 θεωρούνται ότι συµµορφώνονται µε το παρόν πρότυπο ΚΓΠΚ.

Ελάχιστο ποσοστό αρόσιµης γης που διατίθεται για µη παραγωγικές εκτάσει

 1. Για γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµη γη άνω των 10 εκταρίων:

Απαιτήσεις: α. τουλάχιστον το 4 % της αρόσιµης γης σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση, ή β. τουλάχιστον το 3% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση, όταν εφαρµόζεται το οικολογικό πρόγραµµα «Π1- 31.2 – Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης», ή γ. τουλάχιστον το 7 % της αρόσιµης γης σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση, εµβόλιµων καλλιεργειών και των καλλιεργειών που δεσµεύουν άζωτο, που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκ των οποίων το 3 % είναι µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση. Για τις εµβόλιµες καλλιέργειες χρησιµοποιείται ο συντελεστής στάθµισης 0,3, ενώ για τα ψυχανθή ο συντελεστής είναι 1. Στις εµβόλιµες καλλιέργειες καθώς και στα ψυχανθή η βόσκηση επιτρέπεται µόνο µετά την ολοκλήρωση του κύκλου της καλλιέργειας. Οι εµβόλιµες καλλιέργειες συγκοµίζονται µόνο µετά την ολοκλήρωση του κύκλου της καλλιέργειάς τους. Στη γη υπο αγρανάπαυση δεν επιτρέπεται καµία γεωργική δραστηριότητα (βόσκηση κλπ).

Κατάλογος των εµβόλιµων καλλιεργειών, ψυχανθών, µη παραγωγικών εκτάσεων και χαρακτηριστικών τοπίου

 • Οι εµβόλιµες καλλιέργειες είναι: σινάπι, φαγόπυρο, κριθάρι, ελαιοκράµβη, σίκαλη, βρώµη, λόλιουµ µονοετές.
 •  Οι καλλιέργειες που δεσµεύουν άζωτο (ψυχανθή) είναι: Μηδική (Medicago sativa), Φασόλια (Phaseolus spp), Μαυροµάτικα (Vigna spp), Λωτός (Lotus corniculatus), Ρεβύθια (Cicer spp), Τριφύλλια (Trifolium spp.), Κουκιά (Vicia faba), Φακές (Lens culinaris), Λούπινα (Lupinus spp.), Μπιζέλια ή Πίσσα (Pisum spp.), Βίκος (Vicia spp.), Ρόβη (Vicia ervillia), Λαθούρια (Lathyrus spp.).

Ως κύρια καλλιέργεια ψυχανθών µπορούν να θεωρηθούν οι καλλιέργειες ζωοτροφών (κωδικός 8) ή αποξηραµένων χορτονοµών (κωδικός 43), εφ’ όσον αποτελούνται από κάποιο από τα προαναφερθέντα ψυχανθή, καθώς και τα οσπριοειδή (κωδικός 11).

 • Οι µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά τοπίου που είναι επιλέξιµα για τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσοστού 4-7% είναι:
 • Σωροί λίθων που χρησιµεύουν ως ορόσηµα µε συντελεστή στάθµισης 1.
 • Πολιτισµικά χαρακτηριστικά όπως: πέτρινα αλώνια, πέτρινες µικρές αποθήκες, πέτρινα µονοπάτια, περιστερώνες, νερόµυλοι, κ.ά. µε συντελεστή στάθµισης 1,5.
 • Τάφροι περιλαµβανοµένων ανοικτών υδάτινων ρευµάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεµα. Με συντελεστή στάθµισης 2 και συντελεστή µετατροπής 3.
 • Φυσικά πρανή, ζώνες ανάσχεσης µε συντελεστή στάθµισης 1,5 – στις ζώνες ανάσχεσης περιλαµβάνονται οι ζώνες πλάτους 3 µέτρων από υδάτινους όγκους χωρίς εισροές λίπανσης και φυτοπροστασίας µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι καλλιεργούµενες, και οι ζώνες πλάτους 5 µέτρων χωρίς καλλιέργεια σε αροτραίες µε κλίση >12% .
 • Θαµνοστοιχίες, µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες : υπό την 25 προϋπόθεση ότι η διάµετρος των κοµών των δένδρων υπερβαίνει το ένα µέτρο και η µεταξύ των κοµών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε µέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση µε συντελεστή µετατροπής 5 και στάθµισης 2.
 • Εκτάσεις γης σε αγρανάπαυση µε συντελεστή στάθµισης 1.
 • Μικρές λίµνες µε συντελεστή στάθµισης 1,5.
 • Μικροί υγρότοποι µε συντελεστή στάθµισης 2.
 • Πέτρινοι τοίχοι/ξερολιθιές µε συντελεστή στάθµισης 1,5.
 • Ρέµατα µε συντελεστή στάθµισης 1,5.
 • Αναβαθµίδες µε συντελεστή στάθµισης
 1. Οι µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά τοπίου είναι επιλέξιµα για τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσοστού όταν είναι στη διάθεσή του/της γεωργού και βρίσκονται εντός ή είναι εφαπτόµενες στην αρόσιµη έκταση.

Εξαιρέσεις: Από την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστου ποσοστό αρόσιµης γης που διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά εξαιρούνται οι εκµεταλλεύσεις:

 1. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης: i. χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών (κοφτολίβαδα και λόλιουµ), ii. καλλιεργείται µε καλλιέργειες ψυχανθών: µηδική, τριφύλλια, φασόλια, ρεβύθια, µαυροµάτικα, λωτός, κουκιά, φακές, λούπινα, µπιζέλια ή πίσσα, βίκος, ρόβη, λαθούρια. Ως κύρια καλλιέργεια ψυχανθών µπορούν να θεωρηθούν οι καλλιέργειες ζωοτροφών (κωδικός 8) εφ’ όσον αποτελούνται από κάποιο από τα προαναφερθέντα ψυχανθή, καθώς και τα οσπριοειδή (κωδικός 11), iii. χρησιµοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση, iv. αποτελεί συνδυασµό των ανωτέρω χρήσεων.
 2. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γεωργικής έκτασης: i. αποτελεί µόνιµο βοσκότοπο, ii. χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών (κοφτολίβαδα και λόλιουµ), iii. καλλιεργείται µε καλλιέργειες κάτω από νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας, iv. αποτελεί συνδυασµό των ανωτέρω χρήσεων.
 3. Με έκταση αρόσιµης γης έως 10 εκτάρια. Μόνο για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣ∆Ε 20233 , οι γεωργοί δύνανται να µην εφαρµόσουν την υποχρέωση του ελάχιστου ποσοστού µη παραγωγικών χαρακτηριστικών και εκτάσεων όσον αφορά τη γη υπό αγρανάπαυση. Στις εκτάσεις αυτές οι γεωργοί µπορούν να καλλιεργήσουν φυτά για παραγωγή τροφίµων. ∆εν επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβόσιτου, σπόρων σόγιας ή πρεµνοφυών δασών µικρού περίτροπου χρόνου. Η παρέκκλιση δεν ισχύει για τις εκτάσεις στις οποίες οι δικαιούχοι επιλέξουν να εφαρµόσουν το οικολογικό πρόγραµµα Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης». II. Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις Απαιτήσεις Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως: αναβαθµίδες, νησίδες φυσικής βλάστησης/άγριας ζωής, θαµνοστοιχίες και φυσική βλάστηση στον υποόροφο αυτών, µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δέντρων ή δενδροστοιχίες και φυσική βλάστηση στον υποόροφο αυτών, µικρές λίµνες, µικρούς υγρότοπους, πέτρινους τοίχους/ξερολιθιές, φυσικά πρανή αγρών, ζώνες ανάσχεσης (όπως περιλαµβάνονται στον κατάλογο µε τις µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά τοπίου που είναι επιλέξιµα για τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσοστού), πολιτισµικά χαρακτηριστικά (όπως περιλαµβάνονται στον κατάλογο µε τις µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά τοπίου που είναι επιλέξιµα για τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσοστού), σωροί λίθων που χρησιµεύουν ως ορόσηµα και τάφροι που βρίσκονται εντός των αγροτεµαχίων ή και στο περιθώριο αυτών. Τα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε το στοιχείο i) της παραγράφου 4β) του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/2015 στις επιλέξιµες εκτάσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης.

Απαγορεύσεις:

 1. Απαγορεύεται η εισαγωγή και διατήρηση χωροκατακτητικών ειδών στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. Τα είδη αυτά αναφέρονται στους εκτελεστικούς Κανονισµούς (ΕΕ) 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262 καθώς και στον υπό έγκριση εθνικό κατάλογο εισβλητικών ειδών και θα περιγραφούν σε σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Ενωσιακών πόρων και Υποδοµών.

Πηγή: www.agronews.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
youTube

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε επίσης...